Responsive image

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
06/06/2565 $3600.00 บาท
กศน.ตำบลท่าแพ

การจัดการเรียนการสอน
02/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

การจัดการเรียนการสอน
02/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

การจัดการเรียนการสอน
26/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

มอบหนังสือบ้านหนังสือชุมชน
25/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 3600 บาท