[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
                                                                    
 

  

  

1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวพร้อมประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ร่วมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวพร้อมประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565
เข้าร่วมโครงการพัฒนากฎหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2565
1 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามนักศึกษาที่ขาดการพบกลุ่ม
ติดตามนักศึกษาที่ขาดการพบกลุ่ม
25 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร ประชุม วางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2565
บุคลากร ประชุม วางแผนเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2565
25 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ หลักสูตร กศน.51 (กิจกรรมการเขียนข้อสอบตามพฤติกรรมการวัด/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ)
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ หลักสูตร กศน.51 (กิจกรรมการเขียนข้อสอบตามพฤติกรรมการวัด/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกข้อสอบ)
25 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวนูรอ คามิ ครูกศน.ตำบล พบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ปลาย รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ในรูปแบบ on site และมอบหมายงาน ในห้องเรียน On line
นางสาวนูรอ คามิ ครูกศน.ตำบล พบกลุ่มนักศึกษา ระดับม.ปลาย รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ในรูปแบบ on site และมอบหมายงาน ในห้องเรียน On line
25 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้ นักศึกษา ระดับ ม.ต้น วิชา สุขศึกษา พลศึกษา
นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้ นักศึกษา ระดับ ม.ต้น วิชา สุขศึกษา พลศึกษา
25 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
25 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
25 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอรุณรัตน์ อินทร์ชู ครูอาสาฯ ดำเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพทั้ง 5 ตำบล เพื่อจำหน่วยงานกาชาด
นางอรุณรัตน์ อินทร์ชู ครูอาสาฯ ดำเนินการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพทั้ง 5 ตำบล เพื่อจำหน่วยงานกาชาด
6 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2565
ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2565
6 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2565
ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2565
6 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
24 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ อินทร์ชู ติวสอบ n-net ระดับชั้นม.ปลาย รายวิชาทักษะการเรีบนรู้ โดยผ่านกลุ่ม ไลน์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ อินทร์ชู ติวสอบ n-net ระดับชั้นม.ปลาย รายวิชาทักษะการเรีบนรู้ โดยผ่านกลุ่ม ไลน์
18 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายอับดุลวาฮาบ รอเหมมัน ครูผู้ช่วย ประกาศเจตนารมณ์ \"สุจริต โปร่งใส กศน.ใสสะอาด 2565\"#wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียน ณ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายอับดุลวาฮาบ รอเหมมัน ครูผู้ช่วย ประกาศเจตนารมณ์ \"สุจริต โปร่งใส กศน.ใสสะอาด 2565\"#wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียน ณ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
18 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบล ลงพื้นที่ร่วมส่งมอบความสุขให้น้องนักศึกษา\" เพื่อเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจ ให้กับศึกษาคนพิการมีรอยยิ้มที่สดใส เป็นของขวัญปีใหม่ #wow1Go
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบล ลงพื้นที่ร่วมส่งมอบความสุขให้น้องนักศึกษา\" เพื่อเติมเต็มความรัก ความอบอุ่น และกำลังใจ ให้กับศึกษาคนพิการมีรอยยิ้มที่สดใส เป็นของขวัญปีใหม่ #wow1Go
18 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรกศน.อำเภอทุ่งหว้า ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เนื่องในวันครู #wow4#GoodPartnership#ร่วมเครือข่าย ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรกศน.อำเภอทุ่งหว้า ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์เนื่องในวันครู #wow4#GoodPartnership#ร่วมเครือข่าย ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
18 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอทุ่งหว้า ร่วมกิจกรรมวันครู #wow4#GoodPartnership#ร่วมเครือข่าย ณ บริเวณโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรกศน.อำเภอทุ่งหว้า ร่วมกิจกรรมวันครู #wow4#GoodPartnership#ร่วมเครือข่าย ณ บริเวณโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ดำเนินการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอับดุลวาฮาบ รอเหมมัน ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
นายอับดุลวาฮาบ รอเหมมัน ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรให้ความรู้โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล
ม. ๖ ตำบลทุ่งหว้า   อำเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล   91120     โทรศัพท์ 074-789575
e-mail : t.satun@hottmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05