Responsive image

โครงการการประกวดโครงงาน
24/08/2565 $5780.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

โครงการการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า
18/08/2565 $9450.00 บาท
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
25/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
26/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

ต้อนรับคณะกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภา
20/08/2565 $2000.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
25/08/2565 $5600.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 140508 บาท