Responsive image

บรรณารักษ์สัญจร
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
02/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

โครงการทักษะชีวิต
04/02/2565 $1150.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

พัฒนากายจิต ผู้สูงอายุ อำเภอทุ่งหว้า
30/03/2565 $300.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
07/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
01/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
11/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

ประชุมประจำเดือน
11/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 1660 บาท