Responsive image

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
07/01/2565 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลเขาขาว

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
22/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
22/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
22/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
22/04/2565 $1100.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
08/01/2565 $1100.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
04/01/2565 $11000.00 บาท
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
01/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

กิจกรรมปริศนา...อ่านคำ?
01/04/2565 $1000.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
18/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

กิจกรรมภาษา พาสนุก
20/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
18/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
20/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 16250 บาท