Responsive image

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $500.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $250.00 บาท
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง

โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
01/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลควนโพธิ์

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $500.00 บาท
กศน.ตำบลควนโพธิ์

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
25/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
01/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 20470 บาท