Responsive image

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
04/01/2565 $3000.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
01/02/2565 $16040.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

กิจกรรมอ่านเพื่อชีวิตและสุขภาพ
09/03/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่าน "Satun UNESCO Global Geopark "
11/03/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
22/12/2564 $20702070.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
09/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลท่าแพ

กิจกรรมตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน
04/03/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอท่าแพ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
12/01/2565 $4900.00 บาท
กศน.ตำบลเกตรี

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
20/01/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลเกตรี

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 20742980 บาท