Responsive image

โครงการค่ายรักษ์ภาษาไทย
15/02/2565 $9060.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
30/12/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

การจัดการศึกษาขันพื้นฐาน
01/05/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลละงู

พัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
01/10/2563 $6500.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 117490 บาท