Responsive image

กศน.ตำบลทุ่งบุหลังจัดสอบกลางภาค
19/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กิจกรรมส่งเวริมการอ่าน
27/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก
09/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
08/07/2565 $4000.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

หนูทำได้
30/06/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

มารู้จักหนังสือกันเถอะ
04/07/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

หนูน้อยนักคิด
27/06/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

จัดนิทรรศการอุทยานธรณีโลกสตูล
10/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

นิทรรศการอุทยานธรณีโลกสตูล
13/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

หนูน้อยยอดนักอ่าน
08/06/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

หมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน
07/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

2 เมษา วันรักการอ่าน
01/04/2565 $2000.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

ห้องสมุดเคลื่อนที่
01/04/2565 $800.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 38945 บาท