Responsive image

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและชุมชน
04/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
04/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
04/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

โครงงการจิตอาสา พัฒนา กศน.ตำบล
23/10/2564 $0.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

โครงการการประกวดโครงงาน
15/02/2565 $5780.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
01/02/2565 $16040.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
21/12/2564 $75100.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

กิจรรมคู่รักนักอ่าน
14/02/2565 $1500.00 บาท
กศน.อำเภอมะนัง

ไตปลาแห้ง
08/02/2565 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

ขนมลููกชุบ
06/02/2565 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

ขนมโรตีกรอบ
07/02/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 172343 บาท