Responsive image

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
23/12/2564 $3920.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

dd
07/04/2565 $0.00 บาท
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
20/12/2564 $7.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
22/01/2565 $1.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/การปักผ้า
12/02/2565 $4900.00 บาท
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
04/01/2565 $3000.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 96268 บาท