Responsive image

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
02/02/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลควนโพธิ์

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
04/02/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลควนโพธิ์

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
25/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
24/02/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ประชุมคณะกรรมการ ศสปชต.ตำบลทุ่งนุ้ย
30/03/2565 $500.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
01/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
06/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

การทำเค้กไข่ไต้หวัน
03/02/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลบ้านควน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 55330 บาท