Responsive image

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
04/02/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $250.00 บาท
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง

โครงการค่ายภัยเงียบจากยาเสพติด
11/02/2565 $8430.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
25/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
24/02/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ประชุมคณะกรรมการ ศสปชต.ตำบลทุ่งนุ้ย
30/03/2565 $500.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
01/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
06/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 56730 บาท