Responsive image

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $500.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
04/02/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $250.00 บาท
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง

โครงการค่ายภัยเงียบจากยาเสพติด
11/02/2565 $8430.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
01/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลควนโพธิ์

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $500.00 บาท
กศน.ตำบลควนโพธิ์

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 29760 บาท