Responsive image

จัดประชุมคณะกรรมการ สศ.ปชต.ตำบลทุ่งบุหลัง
31/03/2565 $500.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

พัฒนากายจิต ผู้สูงอายุ อำเภอทุ่งหว้า
30/03/2565 $300.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
07/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

พัฒนากศน.ตำบล
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

การประกวดการแข่งขันโครงงานอาชีพ
01/02/2565 $2000.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
01/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
11/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

ประชุมประจำเดือน
11/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 23507 บาท