Responsive image

พัฒนากศน.ตำบล
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

การประกวดการแข่งขันโครงงานอาชีพ
01/02/2565 $2000.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
01/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
11/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

ประชุมประจำเดือน
11/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $500.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 16097 บาท