Responsive image

กิจกรรมอ่านเพื่อชีวิตและสุขภาพ
09/03/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่าน "Satun UNESCO Global Geopark "
11/03/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
22/12/2564 $20702070.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
09/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลท่าแพ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 20744744 บาท