Responsive image

กิจกรรมตะกร้าหนังสือสู่ชุมชน
04/03/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอท่าแพ

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
09/02/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
12/01/2565 $4900.00 บาท
กศน.ตำบลเกตรี

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
20/01/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลเกตรี

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 91040 บาท