Responsive image

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
06/06/2565 $3600.00 บาท
กศน.ตำบลท่าแพ

นำเสนอ concept โครงงานวิทยาศาสตร์
09/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลท่าแพ

กิจกรรมจิตอาสา
09/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่าย
08/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

การจัดการเรียนการสอน
02/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

การจัดการเรียนการสอน
02/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

โครงการจิตอาสา
30/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

การจัดการเรียนการสอน
26/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

มอบหนังสือบ้านหนังสือชุมชน
25/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 3600 บาท