Responsive image

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
20/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

การทำเค้กไข่ไต้หวัน
03/02/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลบ้านควน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
23/12/2564 $3920.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/การปักผ้า
12/02/2565 $4900.00 บาท
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
04/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

ไตปลาแห้ง
08/02/2565 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

ขนมลููกชุบ
06/02/2565 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

การศึกษาต่อเนื่อง
22/12/2564 $3920.00 บาท
กศน.ตำบลขอนคลาน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 41 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 108664 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 58994 บาท