Responsive image

กิจกรรมนิทรรศการ 2 เมษายน วันรักการอ่าน
11/04/2565 $500.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

กิจกรรมปริศนา...อ่านคำ?
01/04/2565 $1000.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
18/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

กิจกรรมภาษา พาสนุก
20/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
18/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
20/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ประชุมบรรณารักษ์สัญจร
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

บรรณารักษ์สัญจร
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
02/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

กิจกรรม2เมษายน วันรักการอ่าน
02/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอละงู

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 24350 บาท