[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางดลนภา เจริญวงศ์ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณรักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของ กศน. จังหวัดสตูล
เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายสัณห์ ศรีประพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของ กศน. จังหวัดสตูล ในโครงการส่งเสริมและพั
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร เป็นวิทยากรสอน การทำดอกจันทน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร เป็นวิทยากรสอน การทำดอกจันทน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน เป็นประธาน
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (กศน.อำเภอเมืองสตูล)
กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรครูนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการศึกษาเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการเพาะเห็ดฟาง กศน.ตำบลตำมะลังและพิมาน
กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลตำมะลังและพิมาน จัดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการเพาะเห็ดฟาง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ หมู่ที่ 2 ต.ตำมะลัง อ.เมือง
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย กศน.ตำบลเกตรี
กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ ริยาพันธ์ ครู กศน.ตำบลเกตรีและนางยุเราะ สัญญา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมจิตสำนึกความเป็นประชาธิ
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (กศน.ตำบลบ้านควน)
กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล มอบหมายให้ นางวาสนา ทองใบ ครูกศน. ตำบลบ้านควน และนางมณฑลี ทิ้งปากถ้ำครูอาสาสมัคร กศน. จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านควน อ
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยนางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์ ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของส
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำเดือน ครั้งที่ 5/2560
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่งานแผนงาน เข้าร่วมประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำเดือน ครั้งที่5/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เพื่อรับมอบนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงาน กศน. ป
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เดินทางเพื่อศึกษาดูงานและส่ง นางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ มารายงายตัวปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.ควนโดน นำโดยนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู ศึกษาดูงานและส่ง นางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ มารายงายตัวปฏิบัติงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุ
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2560
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู มีข้าราชการและบุคลากรร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในการดำเนินงาน ก
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนอำเภอควนโดน
ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางยามานี ปาละวัล ครูอาสาฯตำบลย่านซื่อ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนอำเภอควนโดน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเ
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังประจัน ดำเนินการจัด โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และหลักสูตรเทคนิคการค้าออนไลน์ ณ กศน.ตำบลวังประจัน อ. ควนโดน จังหวัดสตูล
ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางสาววิไล หวังกุหลำ ครู กศน.ตำบลวังประจัน ดำเนินการจัด โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย และหลักสูตรเท
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางสาวนุชสอรา สาดีน ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ และนางยามานี ปาละวัล ครูอาสาฯตำบลย่านซื่อ การจัดโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ณ องค์การ
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายสัณห์ ศรีประพันธ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภัทร์ทิรา ช่วยเกต บรรณารักษ์อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัด
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน (ช่างตัดเย็บชุดละหมาด) กศน.ตำบลปูยู
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ ครู กศน.ตำบลปูยู จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน (ช่างตัดเย็บชุดละหมาด) ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสง
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้าง คัดเลือก และบรรณาธิการข้อสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวเนธิตา มูเก็ม ครู ศรช.บ้านปีใหญ่ ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้าง คัดเลือก และบรรณาธิการข้อสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้อินเตอร์เน็ตและการทำการค้าแบบออนไลน์ กศน.ตำบลบ้านควน
นางสาววิภันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้อินเตอร์เน็ตและการทำการค้าแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำห่อหมก กศน..ตำบลเกาะสาหร่าย
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำห่อหมก ในระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเ
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/99 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05