[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

22 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์1มัสยิด ณ มัสยิดดารุศศอลีฮีน ม.2 ต.ย่ายซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.59
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์1มัสยิด ณ มัสยิดดารุศศอลีฮีน ม.2 ต.ย่ายซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ในวันศุกร์ที่ 19 ก.พ.59
22 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอควนโโน ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2559
22 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมงานควนโดนวิทยาปริทรรนศ์ ในวันที่ 16 ก.พ.59 ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมงานควนโดนวิทยาปริทรรนศ์ ในวันที่ 16 ก.พ.59 ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
22 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม “ 1วันพระ 1 วัด ”ลงพื้นที่ นำอาหารไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดพัฒนาราม
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม “ 1วันพระ 1 วัด ” ลงพื้นที่ นำอาหารไปถวายพระสงฆ์ ณวัดพัฒนาราม ม.1 ต.ควนโดนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 ก.พ 59 เวลา
20 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรปฐมพยาบาล ระหว่างัวนที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
18 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเสริมสร้างความอดทนและระเบียบวินัยให้แก่นักศึกษา
15 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง
15 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
15 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับอำเภอ
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรม โครงแข่งขันกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับอำเภอ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทูนพิปูนล้นเกล้า
15 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มโฮมสเตย์
14 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน (ภาษามาลายูกลาง)
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โครงการภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน (ภาษามาลายูกลาง) ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙-
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลรับการตรวจเยี่ยมของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลและคณะบุคลากรร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. วีระกุล อรัณยะนาค และคณะ พร้อมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน กศน. ณ กศน.ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในวันที่ 11 กุมภาพันธ
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม1 วันศุกร์ 1 มัสยิด (มัสยิดของเรา) เวลา08.00 น. ณ มัสยิดบ้านกุบังปะโหลด หมู่ที่2 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม1 วันศุกร์ 1 มัสยิด (มัสยิดของเรา) เวลา08.00 น. ณ มัสยิดบ้านกุบังปะโหลด หมู่ที่2 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการรวมพลัง อสม.สร้างความร่วมมือ พิชิตไข้เลือดออก
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการรวมพลัง อสม.สร้างความร่วมมือ พิชิตไข้เลือดออก
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุม มอบหมายภารกิจโครงการหน่วยบำบัดทุกข บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอควนโดน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุม มอบหมายภารกิจโครงการหน่วยบำบัดทุกข บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอควนโดน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุ หลักสูตร การโภชนาการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุ หลักสูตร การโภชนาการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช)ในวันที่ 9ถึง10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ซิตี้ กรุงเทพ
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช)ในวันที่ 9ถึง10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ซิตี้ กรุงเทพ
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ม.2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ม.2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/84 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05