[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เนตผ่านสมาร์ทโฟน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เนตผ่านสมาร์ทโฟน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำจดหมายข่าวและเว็บไซต์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำจดหมายข่าวและเว็บไซต์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการแ
3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนมิถุนายน 2560
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมเรียนรู้หลักคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพ่อหลวง
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร จัดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมเรียนรู้หลักคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพ่อหลวง ณ ห้อง
30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษากศน.อำเภอเมืองสตูลเขัาร่วมฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง(รุ่นที่2)
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายครู กศน. ตำบลเกตรีและตำบลคลองขุดนำนักศึกษาเขัาร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อความมั่นคง (รุ่นที่2) ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 บ้านวังพะเนียด ตำบลเกตรี อำเภอเมือ
29 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการใช้โปรแกรมการทำจดหมายข่าวและเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน กศน.
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์และนางสาวบีย๊ะ เพ็งไทร เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมการทำจดหมายข่าวและเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูลอ รุ่นที่ 2
วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรครูนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล ณ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ อำเภอ
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยใสนอกระบบสถานศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2560
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางมณฑลี ทิ้งปากถ้ำ นำนักศึกษากศน.อำเภอเมืองสตูลเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยใสนอกระบบสถานศึกษา
28 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศ.จ.สตูล) ครั้งที่ 4
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศ.จ.สตูล) ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิ
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.
วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล ทำกิจกรรม 5 ส. โดยพัฒนาและทำความสะอาดภายนอกบริเวณด้านหน้ากศน.อำเภอมืองสตูล เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาน่าอ
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายสัณห์ ศรีประพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู ร่วมจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของ กศน. จังหวัดสตูล และเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเส
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. และคณะ ตรวจเยี่ยม \"กศน.ตำบลปากน้
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. และคณะ ตรวจเยี่ยม \"กศน.ตำบลปากน้ำ\" อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งดำเนินการจัดมุมและกิจกรรม 4 ศูนย์เรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. \"กศน.ตำบลเป็นฐานแบบมีส่
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. และคณะ ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายสัณห์ ศรีประพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และทีมงานให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ รายวิชาการทำขนมพื้นบ้าน
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว ดำเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ รายวิชาการทำขนมพื้นบ้าน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดาหลำ
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพ) การทำขนม (กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย)
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพ) การทำขนม ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ต.เกาะสาหร่าย
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างพื้นฐาน) ช่างก่อสร้าง กศน.ตำบลควนขัน
นพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางกนกพร บุญเจริญ ครูกศน ตำบลควนขัน และนางวนิดา ปังแลมาปุเลา ครูอาสาฯ ตำบลควนขัน จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ช่างพื้นฐาน)
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ \"uso net\"
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ ครู กศน.ตำบลปูยูและนางสาวสุกัญญา โตะดิน เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ uso net เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ uso net วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอัง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05