[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนาพัฒนาชุมชน\"บ้านสวนตาจุน
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ โคกหนองนาพัฒนาชุมชน\"บ้านสวนตาจุน กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ ใ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสตูลในการลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอควนกาหลงร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดสตูลในการลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง พร้อมด้
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอควนกาหลงเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประกอบด้วย นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู นางสาววิภานันท์ พุทธนุ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยจากมูลใส้เดือน 6 ชั่วโมง
31 มกราคม 2566 นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบล จัดการศึกษาต่อเนื่อง โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อบรมหลักสูตรการผลิตปุ๋ยจากมูลใส้เดือน 6 ชั่วโมง
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
31 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ N-NET สำหรับนักศึกษ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์กรนักศึกษาและนักศึกษา กศน.ตำบลตำมะลัง เข้าร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลตำมะลัง เพื่อจัดสรรค์งบประมาณ จาก สปสช. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
องค์กรนักศึกษาและนักศึกษา กศน.ตำบลตำมะลัง เข้าร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลตำมะลัง เพื่อจัดสรรค์งบประมาณ จาก สปสช. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอมะนัง ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง #ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) อำเภอมะนัง รั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา ดำเนินการจัดการเรียนการสอน นักศึกษานำเสนอชิ้นงานโครงงาน
วันที่ 31 มกราคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวกูรอม๊ะ ราเหม ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา #ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักศึกษานำชิ้นงานโครงงาน
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 31 มกราคม 2566 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าเรือ ติดตามจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำบล็อกสกรีน
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวสุดา ยาวาหาบ ครู กศน.ตำบลท่าเรือ ติดตามกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำบล็อกสกรีน
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
วันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ \"วันนี้ในอดีต 30 ธันวาคม 2498\"เพื่อส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันนี้ในอดีต ว่ามีความสำคัญอย่างไร นั่งที่ไหนอ่านได
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทานหุ่นมือหรรษา
26 มกราคม 2566 นางสาว อามาลีนา อานัน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เล่านิทานหุ่นมือหรรษา ให้กับน้องๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำแพง ชั้นอนุบาล3 เพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคม โดยการให้เด็ก และครู ร่วมกันเชิดหุ่นกั
30 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนโดน จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับ ม.ปลาย
กศน.ตำบลควนโดน จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับ ม.ปลาย
30 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนสตอ จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับ ม.ปลาย
กศน.ตำบลควนสตอ จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับ ม.ปลาย
30 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลควนสตอ ร่วมกัน พัฒนา กศน.ตำบล
นักศึกษา กศน.ตำบลควนสตอ ร่วมกัน พัฒนา กศน.ตำบล
30 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนสตอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.ตำบลควนสตอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
30 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลย่านซื่อจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
กศน.ตำบลย่านซื่อจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
30 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
30 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นประธานในโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ N-NET สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
30 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ To be Number One Teen Dancercise 2023
27 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ To be Number One Teen Dancercise 2023 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจำนวน 250 คน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/709 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05