[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

15 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ ประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงาน
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมคณะบุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานรับทราบผลการปฏิบัติงาน และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ต
15 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามนักศึกษา
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.ตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามนักศึกษา เพื่อพบปะผู้ปกครอง รับทราบสภาพปัญหา และหาแนวทาง
15 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามนักศึกษา
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.ตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามนักศึกษา เพื่อพบปะผู้ปกครอง รับทราบสภาพปัญหา และหาแนวทาง
15 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ ประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงาน
วันที่ 13 กันยายน 2566 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมคณะบุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานรับทราบผลการปฏิบัติงาน และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ต
15 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)
วันที่ 11 กันยายน 2566 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566) ข
15 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วันที่ 12 กันยายน 2566 นายภัทรพล ทองหล่อ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐา
15 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ร่วมรับชมและรับฟัง การประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย \"เรียนดี มีความสุข\"
วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมรับชมและรับฟัง การประชุมมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย \"เร
14 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านอาชีพ
วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู ก
13 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
12 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
13 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
วันที่ 12 กันยายน 2566 นางสาวจตุพร หทารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำอภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนสตอ จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2566
ศกร.ตำบลควนสตอ จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2566
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลย่านซื่อ จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2566
ศกร.ตำบลย่านซื่อ จัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2566
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอทุ่งหว้า ประสานเจ้าหน้าที่จราจรดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566
สกร.อำเภอทุ่งหว้า ประสานเจ้าหน้าที่จราจรดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอทุ่งหว้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอำเภอแก้จน ประชาชนรู้รักสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2566
สกร.อำเภอทุ่งหว้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอำเภอแก้จน ประชาชนรู้รักสามัคคีปรองดอง ประจำปี 2566
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการจัดโครงการวิทยากรจิตอาสา เยาวชนคนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สกร.อำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการจัดโครงการวิทยากรจิตอาสา เยาวชนคนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง นำนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมการยกระดับสมรรถนะประชาชนดิจิทัล
วันที่ 11 กันยายน 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นำนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึ
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขัน จัดกระบวนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
กศน.ตำบลควนขัน จัดกระบวนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตันหยงโป ร่วมกับภาคีเครือข่ายซ่อมแซมหลังคา สกร.อำเภอเมืองสตูล
กศน.ตำบลตันหยงโป ร่วมกับภาคีเครือข่ายซ่อมแซมหลังคา สกร.อำเภอเมืองสตูล
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลเกาะสาหร่าย ลงพื้นที่ ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ครูกศน.ตำบลเกาะสาหร่าย ลงพื้นที่ ติดตามเยี่ยมบ้านนักศึกษาในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
12 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอเมืองสตูล ร่วมงาน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : การสร้างรากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข”
สกร.อำเภอเมืองสตูล ร่วมงาน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : การสร้างรากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข”

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/985 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05