[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

5 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ขอขอบคุณ คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสตูล #แผนกช่างกลโรงงาน ร่วมทำจัดกิจกรรม \" อาชีวะจิตอาสา พัฒนา วัด มัสยิด สถานศึกษา และชุมชุน\" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพร
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ขอขอบคุณ คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสตูล #แผนกช่างกลโรงงาน ร่วมทำจัดกิจกรรม \" อาชีวะจิตอาสา พัฒนา วัด มัสยิด สถานศึกษา และชุมชุน\" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพร
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลควนโพธิ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลควนโพธิ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลควนโพธิ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลควนโพธิ์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนโพธิ์ สำรวจการอ่านหนังสือของคนไทยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
ศกร.ตำบลควนโพธิ์ สำรวจการอ่านหนังสือของคนไทยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนโพธิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศกร.ตำบลควนโพธิ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเจ๊ะบิลัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลเจ๊ะบิลัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน จัดกระบวนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2567
ศกร.ตำบลควนขัน จัดกระบวนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2567
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2567
ศกร.ตำบลควนขัน รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1/2567
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมดิจิทัล แพลตฟอร์มในการเรียนรู้
ศกร.ตำบลควนขัน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมดิจิทัล แพลตฟอร์มในการเรียนรู้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองขุด สำรวจการอ่านหนังสือของคนไทยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
ศกร.ตำบลคลองขุด สำรวจการอ่านหนังสือของคนไทยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศกร.ระดับตำบลเกตรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
4 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี ลงพื้นที่สำรวจการอ่านของประชาชนชาวไทย
ศกร.ระดับตำบลเกตรี ลงพื้นที่สำรวจการอ่านของประชาชนชาวไทย
3 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี จัดกระบวนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ศกร.ระดับตำบลเกตรี จัดกระบวนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
3 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลเกตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครองนักศึกษาที่เสียชีวิต พร้อมร่วมส่งมอบค่าจัดการทำศพ ผู้ประกันตน มาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม
ศกร.ระดับตำบลเกตรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปกครองนักศึกษาที่เสียชีวิต พร้อมร่วมส่งมอบค่าจัดการทำศพ ผู้ประกันตน มาตรา 40 สำนักงานประกันสังคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/1265 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05