[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมอัธยาศัย
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ กศน.ครู กศน.ตำบลท่าเรือ ร่วมกับคณะครูกศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คำปริศนาพาสนุก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.ตำบลท่าเรือและประชาชนท
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ท่าแพโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสาคร จัดกิจกรรมอัธยาศัย
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ กศน.ครู กศน.ตำบลสาคร ร่วมกับคณะครูกศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คำปริศนาพาสนุก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.ตำบลสาครและประชาชนที่สนใจ
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ท่าแพ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และคณะบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมต้อนรับ นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ในการเยี่ยม พบปะ พูดคุย สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ก
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางภาวิดา หลีเส็น ครูอาสาสมัครฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือก เยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ท่าแพร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมแข่งกีฬากศน.เกมส์ ประจำปี 2566
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางรัชนีกร แกล้วทนงค์ ครูอาสาฯและนางสาวผกากรอง สองหลง ครูอาสาฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมแข่งกีฬากศน.เกมส์ ประจำปี 2566
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.อำเภอควนโดน
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และพรรศักดิ์ แดงวิไล ครู ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.อำเภอควนโดนและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ปร
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ งานลานศิลป์ ลานตา ลานวัฒนธรรม
วันที่ 26 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวกูรอม๊ะ ราเหม ครู อาสาสมัคร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ส
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมลานศิลป์ ลานตา ลานวัฒนธรรม
วันที่ 26 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลบลนิคมพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมลานศิลป์ ลานตา ลานวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเท
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอมะนัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล โดยมี นายคณาธิป บุ
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล ทองหล่อ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล ทองหล่อ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน ก
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรทุกท่าน และนักศึกษา กศน. ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมประกอบด้วยปรับภูมิทัศน์ ล้างห้องน้
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรทุกท่าน #เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล ระหว่างวันที่
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองขุดเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform
กศน.ตำบลคลองขุดเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขัน เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
กศน.ตำบลควนขัน เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปูยู เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
กศน.ตำบลปูยู เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตันหยงโป รับอินทผาลัม จาก ผอ.กศน . อำเภอเมืองสตูล เนื่องในเดือนรอมฎอน (เดือนแห่งการถือศิลอด)
กศน.ตำบลตันหยงโป รับอินทผาลัม จาก ผอ.กศน . อำเภอเมืองสตูล เนื่องในเดือนรอมฎอน (เดือนแห่งการถือศิลอด)
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบอินทผาลัมให้กับคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล เนื่องในเดือนรอมฎอน (เดือนแห่งการถือศิลอด)
กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบอินทผาลัมให้กับคณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล เนื่องในเดือนรอมฎอน (เดือนแห่งการถือศิลอด)
25 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตันหยงโป เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
กศน.ตำบลตันหยงโป เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/767 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05