Responsive image

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
12/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
17/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
15/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

กิจกรรมมารู้จักหนังสือกันเถอะ
10/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
06/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
03/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ประชุมสัญจร ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย
17/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 1440 บาท