หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

  กศน.อำเภอทุ่งหว้า โดยนายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า

และนางวิชุตา  เกษม ครูกศน.ตำบลนาทอน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกศน.อำเภอมะนัง

จำนวน 40 คน เข้าชมและศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานจากต้นคลุ้ม

ตำบลนาทอน  อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 สิงหาคม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ และนางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลนาทอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site โดยมีปลัดอาวุโส นายประเจิด ต่ายตระเวน และผอ.รพ.สต.บ้านวังตง เข้าร่วมพิจารณา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น รูปเเบบ Online โดยใช้ Google Meet,Facebook Live ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ม.ต้นกระดังงา,OBS #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
15 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ม.1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
15 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไซต์ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

กศน.ตำบลนาทอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2558
 

กศน.ตำบลนาทอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ

ปีงบประมาณ 2558  โดย นางวิชุตา  เกษม ครูกศน.ตำบลนาทอน

จัดกิจกรรมคลังความรู้สู่ชุมชน  ได้นำสื่อการเรียนรู้ในเรื่องการอ่านสะกดคำ และ

สื่อความรู้ในเรื่องนาฬิกาบอกเวลาไปสอนให้กับเด็ก ๆ ผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ

อัจฉริยะ หมู่ที่ 5 บ้านท่าศิลา เด็กๆ ให้ความสนใจอย่างมาก