[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

28 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
27 เมษายน 2566 นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกพร้อม
28 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566
27 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ล
28 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ\"นักจัดการเรียนรู้\"ภายใต้โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องพร้อมด้วย ครูกศน.ตำบล ร่วมอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ\"นักจัดการเรียนรู้\"
27 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไป
27 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุม
19 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมติดตามความก้าวหน้าการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
18 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยครูอาสาสมัครฯและครู กศน.ตำบล ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู รับมอบเกียรติบัตร
4 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู รับมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา โดยมีนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นผู้มอบ 1. เกียรติบัตรการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.เกีย
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน เมษายน 2566
4 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กศน. รว
24 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
23 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งมีนางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ เป็นวิทยากรผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 256
24 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล ทองหล่อ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ
23 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล ทองหล่อ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.
22 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้อายุ หลักสูตร “จิตอาสาแบ่งปัน หล่อเลี้ยงปัญญา”
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้อายุ หลักสูตร “จิตอาสาแบ่งปัน หล่อเลี้ยงปัญญา” มีเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้คว
22 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้อายุ หลักสูตร “จิตอาสาแบ่งปัน หล่อเลี้ยงปัญญา”
21 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้อายุ หลักสูตร “จิตอา
22 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน (ระดับอำเภอ)
21 มีนาคม 2566 นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน (ระดับอำเภอ) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขความยากจนตามที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอย่างยั่ง
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชนเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
13 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชนเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอและแผน
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
13 มีนาคม 2566 นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ\" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting ระบบ Streaming บนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative Court Lifelong Learning Cloud) “ALL Cloud”
13 มีนาคม 2566 นางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ\" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting ระบบ Streaming บนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ (Administrative
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลละงู ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลละงู
9 มีนาคม 2566นางจินตนา หลงเก็ม ครู กศน.ตำบลละงู ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลละงู เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางการให้บริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ในการให้บริการแก่ประ
3 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสตูล
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วย บุคลากรครูนำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสตูล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล
3 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.
วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน. มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา 140 คน เพื่อประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้วิธี Project Based Learning และเพื่อพั
1 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม 2566
1 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วย นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม 2566
1 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเสด็จพระร
28 กุมภาพันธ์ 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้นักศึกษานำเสนอผลการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05