[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

2 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู จัดโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับอำเภอ
23 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมจัดโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับอำเภอ ณ สนามกีฬา อบ
2 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเลือดออกในโรงเรียน
22 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้คณะครูดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายและปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง
22 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลเขาขาว ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำกระเป๋าจากเชือกกล้วยแบบคีโอคอตสก์ 25 ชั่วโมง
21 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลั
22 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู นำนักศึกษาเข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ครู กศน.ตำบลละงู และครู ศรช.บ้านปากละงู นำนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบ
20 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
16 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับก
19 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง \"ประวัติศาสตร์สตูล\" ครั้งที่ 2 \"แหล่งโบราณคดีประเภทถ้ำ และแหล่งโบราณคดีบริเวณปากอ่าวบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
15 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงวิชาก
19 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลน้ำผุด จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำสบู่ขมิ้น 6 ชั่วโมง
15 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำส
19 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6
15 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว เข้าร่วมออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
19 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับทุกช่วงวัย ช่วงที่ 2
15 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวอามาลีนา อานัน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู นายหมาดรออิบ ติ้งดำ ค
2 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน
2 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวอามาลีนา อานัน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสม
2 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อวางแผนเตรียมการเข้าร่วมมหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We are ready \"ก้าวไปข้างหน้า\" สู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชายแดนใต้เกมส์ ระดับจังหวัด
1 มิถุนายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อวางแผนเตรียมการเข้าร่วมมหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We are ready \"ก้า
2 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลชมรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล 2566
31 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล และครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมพลชมรมTO BE NUMBER ONE จังหวัดสตูล 2566 ณ โร
2 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้)
31 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้) โดย กรมส่งเสริมการเรียน
31 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม พ.ศ.2566)
30 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 30 มีนาคม พ.ศ.2566) โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ 1.นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเ
31 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพจัดการแหล่งเรียนรู้ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
29 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพจัดการแหล่งเรียนรู้ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานพื้นที่เรียนรู้ ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนรา
31 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ร่วมเป็นเจ้าภาพ \"กิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล\" ครั้งที่ 3/2566
26 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเจ้าภาพ \"กิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล\" ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล เป็นประธานการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นเวทีร
31 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการจัดมหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We are ready\"ก้าวไปข้างหน้า\"สู่\"กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ชายแดนใต้เ
26 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการจัดมหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We are ready\"ก้าวไปข้างหน้า\"สู่\"กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดโครงการกีฬาสานสั
24 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
23 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ ณ ศสกร.ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับทุกช่วงวัย
12 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายหมาดรออิบ ติ้งดำ ครู กศน.ตำบลและนางสาวอามาลีนา อานัน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับทุกช่วงวัย ระหว
12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ และเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับพื้นที่ และระดับประเทศ
11 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางหัสนีย์ หัสมา ตำแหน่ง ครู ศรช.บ้านปากละงู เข้าร่วมประชุมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมระดมควา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05