[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

28 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชา
22 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา
18 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธิเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อสร้างความความเข้าใจเกี่ยวกับการ
22 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู นิเทศติดตามการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
16 -17 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู นิเทศติดตามการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งรับปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการสอบ เ
22 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
16 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้ นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยบุคลากรดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระ
5 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)
1 กันยายน 2566 สกร.อำเภอละงู ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)
5 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู นำนักศึกษา ร่วมงานชุมชนลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566
31 สิงหาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู พร้อมด้วยนายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบล และนายหมาดรออิบติ้งดำ นำนักศึกษา ร่วมงานชุมชนลูกเสือ สกร. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 เพ
1 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ครั
29 สิงหาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชา
1 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ประจำปีงบประมาณ 2566) และทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567
28 สิงหาคม 2566นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู พร้อมด้วย นายนิวัฒิ นิลสกุล หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง นางวรรณา ดินนุ้ย ครู กศน.ตำบล และนางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมป
1 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู รับการนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 สิงหาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากรและคณะกรรมการ ร่วมต้อนรับนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงา
1 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 สิงหาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
4 / ส.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู รับการนิเทศการดำเนินงานตามระบบควบคุมการเงิน ติดตามการดำเนิน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และ ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานการควบคุมการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสถานศึกษา
3 สิงหาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรีนรู้อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามฯ และคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานตามระบบควบคุมการเงิน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนิน โครงการศ
27 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู ร่วมประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566
26 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กศ
26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา
25 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีหล่อเท
26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม เรื่องการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม เรื่องการบริหารงบประมาณ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอละงู เข้
26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ได้รับมอบหมายจากนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล เข้าร่วมกา
24 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ได้รับมอบหมายจากนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวั
26 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ.2566
24 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยนางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลู
24 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
21 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและปรึกษาหารือในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริ
24 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาเป็นการประมวลประสบการณ์และความรู้ที่เป็นองค์รวมของบุคคลตามคุณลักษณะที่สำคัญในด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม เพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้เท่ากับระดับการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐา
20 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษาเป็นการประมวลประสบการณ์และความรู้ที่เป็นองค์รวมของบุคคลตามคุณลักษ
24 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการสนุกคิดวิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม
20 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วยนางสาวปรีดา เส็นจิต ครู ศรช. นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนุกคิดวิทย์สร้างสรรค์ด้วยโ
24 / ก.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ science shows
20 กรกฎาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบล พร้อมด้วยนางหัสนีย์ หัสมา ครู ศรช. นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ science

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05