[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

8 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2565
5 กันยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2565
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ
3 สิงหาคม 2565 นายหมาดรออิบ ติ้งดำ ครูกศน.ตำบล จัดเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันฯ และส่งเสริมการแสดงความสามารถของนักศึกษาณ สนามหน้าเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
4 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน
3 สิงหาคม 2565 นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู หัวหน้างานศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมด้วยนางสาวทิตยสุดา จันทรเกษ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนผ่านเว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน
20 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 19 กรกฎาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบลน้ำผุด และนางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ นำ นั
18 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสัญจร ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ณ กศน.อำเภอท่าแพ
18 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และหารือข้อราชการที่สำคัญของสำนักงาน กศน.
15 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือ การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน
หนังสือ การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน
8 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
นางวรรณา ดินนุ้ย ครู กศน.ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่
8 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
1 กรกฎาคม 2565 กศน.อำเภอละงู จัดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 15 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพร่างกายแ
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
21 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วย นางสาวทิตยสุดา จันทรเกษ บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การค้าออนไลน์ จำนวน 12 ชั่วโมง
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบลน้ำผุด จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ จำนวน 12 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ จัดโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
22 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นิเทศ ติดตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 มิถุยายน 2565 กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)
วันที่ 2 มิถุยายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.)
7 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ณ สถาบัน กศน.ภ
12 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง
12 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กศน.ตำบลกำแพง)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (กศน.ตำบลกำแพง)
10 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2565
9 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อวางแผน และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีบุคลากร กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน
9 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ กศน.ตำบลน้ำผุด
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องสัญจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ กศน.ตำบลน้ำผุด
29 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำอาสาสมัคร กศน.ร่วมโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดสตูล ประจำงบประมาณ 2565
วันที่ 28 เมษายน 2565 กศน.อำเภอละงู นำอาสาสมัคร กศน.ร่วมโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.จังหวัดสตูล ประจำงบประมาณ 2565

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05