[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

12 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
10 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีบุคลา
11 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศวัยที่สอดคล้องกับ พรบ.ส
9 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับประชาชนทุกเพศวัยที่สอ
11 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ
9 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคใต้ ป
11 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2566
9 พฤษภาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมธรรมา
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.ปากน้ำ ให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566
วันที่ 9 พ.ค.2566 นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.ปากน้ำ ให้ความรู้เรื่องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังห
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลน้ำผุด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.น้ำผุด เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566
วันที่ 8 พ.ค.2566 นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบลน้ำผุด พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.น้ำผุด เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกำแพง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.กำแพง เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566
วันที่ 8 พ.ค.2566 นางวรรณา ดินนุ้ย ครู กศน.ตำบลกำแพง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.กำแพง เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
9 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาขาว เดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566
วันที่ 8 พ.ค.2566 นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศส.ปชต.เขาขาว เดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ในพื้นที่ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
2 / พ.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลและครู ศรช. ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลและครู ศรช. ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอละงู ที
28 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
27 เมษายน 2566 นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกพร้อม
28 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566
27 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการแข่งขันมหกรรมกีฬาจาบังเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อ.ล
28 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ\"นักจัดการเรียนรู้\"ภายใต้โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องพร้อมด้วย ครูกศน.ตำบล ร่วมอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้กศน.เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ\"นักจัดการเรียนรู้\"
27 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรศาสนา และประชาชนทั่วไป
27 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่สื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุม
19 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมติดตามความก้าวหน้าการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
18 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยครูอาสาสมัครฯและครู กศน.ตำบล ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู รับมอบเกียรติบัตร
4 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู รับมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา โดยมีนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นผู้มอบ 1. เกียรติบัตรการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2.เกีย
6 / เม.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน เมษายน 2566
4 เมษายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย กศน. รว
24 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
23 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล ซึ่งมีนางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ เป็นวิทยากรผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 256
24 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล ทองหล่อ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ
23 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภัทรพล ทองหล่อ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.
22 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้อายุ หลักสูตร “จิตอาสาแบ่งปัน หล่อเลี้ยงปัญญา”
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครฯ จัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้อายุ หลักสูตร “จิตอาสาแบ่งปัน หล่อเลี้ยงปัญญา” มีเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้คว
22 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้อายุ หลักสูตร “จิตอาสาแบ่งปัน หล่อเลี้ยงปัญญา”
21 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้อายุ หลักสูตร “จิตอา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05