[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

  

24 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์อย่างปลอดภัย 6 ชั่วโมง
20 มกราคม 2566 นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์อย่างปลอดภัย 6 ชั่วโมง มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัยแรงงาน จำนวน 15 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในการซื้อขายสินค้าผ่านออน
24 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันครู
20 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันครู ทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอละงู และห้องสมุด
20 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าแขวนผนังตกแต่งบ้าน 25 ชั่วโมง
วันที่ 19 มกราคม 2566 นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าแขวนผนังตกแต่งบ้าน 25 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนตำบลเขาขาว จำนวน 11 คน เพื่อให้ความรู้และทักษะการเพ้นท์ผ้าแขวนผนังตกแต่งบ้าน และส่
20 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางจินตนา หลงเก็ม ครู กศน.ตำบล จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรกระเป่าถือผู้หญิงจาก Termopkas tic เส้นยางธรรมชาติ 32 ชั่วโมง
19 มกราคม 2566 นางจินตนา หลงเก็ม ครู กศน.ตำบลละงู จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรกระเป่าถือผู้หญิงจาก Termopkas tic เส้นยางธรรมชาติ 32 ชั่วโมง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนตำบลละงู จำนวน 13 คน เพื่อให้ความรู้ ทักษะการทำกระเป่าถือผู้ห
20 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 รุ่นที่ 1
19 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึ
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมงานวันครู อำเภอละงู ประจำปี 2566
วันที่ 16 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันครู อำเภอละงู ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู ส่งเสริมสามัคคีธรรมและตระหนักถึงความส
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กศน.เกมส์ ภาคใต้ ประจำปี 2566
12 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา กศน.เกมส์ ภาคใต้ ประจำปี 2566 ณ สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
11 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสต
9 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมการแข่งขันกรีฑา\"กศน.เกมส์ 2566\" ระดับภาคใต้
9 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา\"กศน.เกมส์ 2566\" ระดับภาคใต้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพิกุ
8 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัด “สตูลเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%”
14 ธันวาคม 2565 กศน.อำเภอละงู ร่วมขับเคลื่อนวาระจังหวัด “สตูลเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%” เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดสตูลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม
6 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
5 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัครฯเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Platform) ในวันที่ 5-6 มกราคม 2566 ณ
6 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มกราคม 2566
5 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มกราคม 2566 มีผู้บริห
4 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานการศึกษาต่อเนื่อง
3 มกราคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องและหัวหน้างานพัฒนาผู้เรียน ร่วมประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัต
29 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการสัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ จัดโครงการสัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ หลักสูตรมะพร้าวแก้วกรอบ จำนวน 6 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนได้ฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับควา
27 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และนางสาวสมหทัย สารีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมบูรณาการและกลั่นกรองโครงการมิติงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และนางสาวสมหทัย สารีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมบูรณาการและกลั่นกรองโครงการมิติงานด้านการพัฒนาภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
26 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำลูกเสือ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว นำลูกเสือ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2565
26 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอละงู เป็นวิทยากรฐานการเรียนรู้บุกเบิก โครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัคฯ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธฺิ ครูอาสามมัครฯ และนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาสมัครฯ เป็นวิทยากรโครงการลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้จังหวัดสตูล ประจำ
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
19 ธันวาคม 2565 นางสาว ธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งและถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
19 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับชมพิธีเปิดงาน \"สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ\"
19 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมรับชมพิธีเปิดงาน \"สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ\"
16 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงูและบุคลากรเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมีผ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05