Responsive image

ปลูกต้น เพื่อแผ่นดิน
24/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
19/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 21 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 47863 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 46463 บาท