[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

  

30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ต้นตำบลอุใดเจริญ
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ต้น ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางวนิดา ปังแลมาปุเลา ครูอาสาฯจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on line ผ่าน google meet ระดับม.ต้น ณ บ้านพักนักศึ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#จัดการเรียนการสอนonl hand ระดับม.ต้นนักศึกษาปอเนาะ
#จัดการเรียนการสอนonl hand ระดับม.ต้นนักศึกษาปอเนาะ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายใหครูอาสาฯสมัครในสถาบันศึกษาปอเนาะดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on hand ระดับม.ต้น ณ สถา
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#กศน.อำเภอควนกาหลงปรับภูมิทัศบริเวณแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา
#กศน.อำเภอควนกาหลงปรับภูมิทัศบริเวณแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกันดูแลแปลงนาข้าวและทำหุ่นไล่กาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวและพัฒนาแ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#กศน.อำเภอควนกาหลงร่วมกิจกรรม 5ส
#กศน.อำเภอควนกาหลงร่วมกิจกรรม 5ส ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกันกิจกรรม 5 ส ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยกระบวนการดำเนินการจัดก
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#กศน.อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรในสังกัด
#กศน.อำเภอควนกาหลงประชุมบุคลากรในสังกัด ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อติดตามการดำเนินงานกศน.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกระบวนการดำเนินการจัดกิจกรรมเป็น
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ต้นตำบลอุใดเจริญ
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ต้น ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางวนิดา ปังแลมาปุเลา ครูอาสาฯจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on line ผ่าน google meet ระดับม.ต้น ณ บ้านพักนักศึ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ปลาย ตำบลควนกาหลง
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ปลาย ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางธิราวดี อินทานุกูล ครูผู้ช่วย จัดการเรียนการสอนรูปแบบ on line ผ่าน google meet ระดับม.ปลาย ณ บ้านพ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงนำ#นักศึกษากศน.ตำบลอุใดเจริญพร้อมด้วยกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลลงพื้นที่เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
#นักศึกษากศน.ตำบลอุใดเจริญพร้อมด้วยกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลลงพื้นที่เดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางสาวกัญชลิกา องศารา ครูกศน.ตำบล พ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ต้นตำบลทุ่งนุ้ย
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ต้น ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางสุคนธา หลีหมัด ครูอาสาฯจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on line ผ่าน google meet ระดับม.ต้น ณ บ้านพักนักศึกษาพ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ปลาย ตำบลควนกาหลง
#จัดการเรียนการสอนonlineระดับม.ปลาย ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นายสมนึก เตบฮางะ ครูกศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนรูปแบบ on line ผ่าน google meet ระดับม.ปลาย ณ บ้านพักนัก
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับแสดงนิทรรศการการดำเนินงาน กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ผ่านระบบออนไลน์
ร่วมต้อนรับแสดงนิทรรศการการดำเนินงาน กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ผ่านระบบออนไลน์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางสาวกัญชลิกา องศารา ครูกศน.ตำบลร่วมต้อนรับดร.สุรศักดิ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#ร่วมกิจกรรม\"อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐม\" และนิทานเรียนรู้ความรู้เสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย
#ร่วมกิจกรรม\"อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐม\" และนิทานเรียนรู้ความรู้เสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล มอบหม
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาประจำจังหวัดสตูล รุ่นที่๓
กศน.อำเภอควนกาหลงร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาประจำจังหวัดสตูล รุ่นที่๓ วันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลงพร้อมด้วยนางรจนา ด
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชดุดี และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔
กศน.อำเภอควนกาหลงร่วมพิธีถวายพวงมาลาถวายราชดุดี และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
#เข้าร่วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕
#เข้าร่วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี ๒๕๖๕ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า/บ
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปูยู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กศน.ตำบลปูยู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “Co - Learning Space”
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “Co - Learning Space”
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปลาย/2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปลาย/2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวจรรยารัตน์ พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
นางสาวจรรยารัตน์ พูลสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
30 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันศึกษาปอเนาะอาฟิซอัลกรุอ่านอัลฟุรกอน อำเภอควนโดน เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถาบันศึกษาปอเนาะอาฟิซอัลกรุอ่านอัลฟุรกอน อำเภอควนโดน เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กำลังแสดงหน้าที่ 1/213 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05