Responsive image

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
04/01/2565 $4200.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

การทำซูชิ
08/01/2565 $2600.00 บาท
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 2 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 6800 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 6800 บาท