Responsive image

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 2/2564
09/05/2565 $1200.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

ขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
05/09/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

จัดนิทรรศการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
31/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

โครงการค่ายภัยเงียบจากยาเสพติด
11/02/2565 $8430.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 11 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 52820 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 52820 บาท