Responsive image

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08/11/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
09/11/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

โครงการการประกวดโครงงาน
24/08/2565 $5780.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

ขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
05/09/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

ร่วมแข่งขันโครงงานระดับประเทศ
15/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับประเทศ
08/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กศน.ตำบลทุ่งบุหลังจัดสอบกลางภาค
19/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

อาสาสมัคร กศน
28/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 167/สต.1
24/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

อบรมวิทยากรยุวกาชาด
24/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

อบรมอาสายุวกาชาด
08/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 43 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 363961 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 109480 บาท