Responsive image

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
04/02/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
20/12/2564 $7.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ขนมโรตีกรอบ
07/02/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 14 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 112647 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 112647 บาท