Responsive image

อาสาสมัคร กศน
28/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 167/สต.1
24/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
02/02/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
04/02/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย

อบรมวิทยากรยุวกาชาด
24/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

อบรมอาสายุวกาชาด
08/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

dd
07/04/2565 $0.00 บาท
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

dd
07/04/2565 $0.00 บาท
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 13 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 73700 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 73700 บาท