Responsive image

โครงการการทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า
18/08/2565 $9450.00 บาท
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (๑ อำเภอ ๑ อาชีพ)
09/08/2565 $18900.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 7 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 84600 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 84600 บาท