Responsive image

โครงการเรียนรู้การถนอมอาหาร
22/06/2565 $800.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 25 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 46725 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 39925 บาท