Responsive image

สำรวจกลุ่มเป้าหมายผุ้ไม่รู้หนังสือ
08/12/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/06/2565 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลแป-ระ

ส่งเสริมการรู้หนังสือ
06/12/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
06/11/2564 $2000.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
01/03/2565 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลบ้านควน

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลควนขัน

โครงการปักหมุดผู้พิการ
07/11/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
07/01/2565 $1000.00 บาท
กศน.ตำบลเขาขาว

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
22/04/2565 $1100.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
08/01/2565 $1100.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
04/01/2565 $11000.00 บาท
กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
07/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $500.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $250.00 บาท
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
01/10/2564 $500.00 บาท
กศน.ตำบลควนโพธิ์

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
04/01/2565 $3000.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
22/12/2564 $20702070.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด
09/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลท่าแพ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 20 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 20726520 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 20726520 บาท