Responsive image

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
25/08/2565 $5600.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

การศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ
25/12/2564 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
15/12/2564 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลปากน้ำ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
16/12/2564 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลปากน้ำ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 41 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 108664 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 45750 บาท